شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران


دوره انتشار: فصلنامه